רישוי עסקים - פסוטה

תוכן העניינים

פרק תאור
פרק 1 מטרות חוק רישוי עסקים
פרק 2 מונחים לרישוי עסקים
פרק 3 תהליך קבלת רישיון עסק
פרק 4 הגשת השגה
פרק 5 חוות דעת מקדמית
פרק 6 זכויות וחובות
פרק 7 גורמים נותני אישור
פרק 8 חוקים ותקנות
פרק 9 הרפורמה ברישוי עסקים
פרק 10 מדיניות המועצה בנושא רישוי עסקים
התו הסגול התו הסגול – מידע והנחיות בתקופת הקורונה

מחלקת רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים מהווה ציר המקשר בינך, בעל העסק ובין גורמי הרישוי השונים, תוך הקצאת משאבי אנוש וזמן לזירוז הליכי הרישוי ככל שניתן, ולהקל עליך, בעל העסק בקבלת רשיון העסק.מונחים לרישוי עסקים

תהליך קבלת רישיון עסק

הגשת השגה

חוות דעת מקדמית

זכויות וחובות

גורמים נותני אישור

חוקים ותקנות

הרפורמה ברישוי עסקים

מדינת ישראל פועלת לקידום רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.

עיקרי הרפורמה

יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור, אשר יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים.

העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשויות הרישוי המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות) מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו.

תנאים נוספים שייקבעו לבעלי עסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה על העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על-מנת להבטיח את מטרות הרישוי.

אפשרות להגיש השגה לגורם הנוגע בעניין על תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק) או על סירוב לתת לו רישיון או שלילת רישיון.

 

הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים, ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

הצו הקובע את העסקים טעוני הרישוי עודכן, כך שלסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי(ולאחרים קוצרה במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת), בוטל הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.

אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק.

 

מטרות המפרט האחיד הן לאפשר, לבעלי עסקים קיימים ולמעוניינים בהקמת עסק חדש, לדעת מראש מה נדרש מהם ולהיערך בהתאם.

 

הרפורמה מאפשרת לבעלי עסקים, בעלי פוטנציאל סיכון נמוך, הליך רישוי מזורז שאורכו המלא יהיה עד 28 ימים, כמו כן הרפורמה ומאפשרת הגשת השגות בהתאם לקבוע בחוק.

 

שימו לב –  במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים (המכונים "הוראות לצד המפרט האחיד"). חשוב לציין ש"הוראות לצד המפרט האחיד" מחייבות גם אם לא פורטו, ולכן מומלץ לבדוק במפרט הארצי.

 

לפרטים נוספים  – לחץ כאן

 

מדיניות המועצה בנושא רישוי עסקים

התו הסגול – מידע והנחיות בתקופת הקורונה

על רקע התפרצות נגיף הקורונה בישראל, מחלקת רישוי עסקים מרכזת בדף זה מידע אודות עדכונים והנחיות של משרדי הממשלה השונים בתחום רישוי עסקים.

בדף זה ניתן למצוא  קישורים לשאלות ותשובות משרד הבריאות בתחומי בריאות הסביבה, הנחיות משרד הבריאות, הקלות ועדכונים של רשות הכבאות וההצלה והקלות של המשרד להגנת  הסביבה.

הקפידו למלא את ההנחיות לצורך שמירה על בריאותכם ובריאות הציבור כולו.

להלן קישורים רלוונטיים למידע אודות התנהלות עסקים שונים בתקופת הקורונה:

הנחיות משרד הפנים לרישוי עסקים בתקופת המשבר.

הנחיות משרד הבריאות לתקופת הקורונה.

ריכוז תקנות וצווים עדכני בתקופת הקורונה.

 

התו הסגול:

בהתאם לתקנות שעת חרום הותרה פתיחתם של עסקים הנמנים על רשימת תחומי העיסוק המפורטת בתקנות אלו, בכפוף להגשת תצהיר בעל העסק אשר במסגרתו מתחייב בעל העסק כי מתקיימים בעסק כל התנאים הנדרשים בתקנות.

על כל עסק להיכנס לקישור , לבחור את שם הרשות המקומית ולמלא את ההצהרות הנדרשות. לאחר המילוי הטופס יגיע ישירות למחלקת רישוי עסקים ברשות.

קישור לתצהיר בדבר עמידה בתנאי התו הסגול

בנוסף, על בעל העסק להתעדכן באופן שוטף בהנחיות הנוגעות להפעלת התו הסגול בעסקים שונים. מצו”ב קישור להנחיות משרדי הממשלה: בריאות , אוצר , כלכלה ומסחר באתר התו הסגול:

הנחיות התו הסגול – משרד הכלכלה.